Info vedrørende Campingmæglerne’ s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse nærmere om, hvordan Campingmæglerne, i det følgende benævnt ”os” / ”vi” / ”Campingmæglerne”, behandler personoplysninger, hvilke oplysninger det drejer sig om og dine rettigheder i den forbindelse m.v.

Denne privatlivspolitik er rettet mod dig, der er (1) sælger/mulig sælger af en campingplads, (2) køber/mulig køber til en campingplads, idet det er disse kategorier af personer, hvis oplysninger vi typisk behandler som led i driften af virksomheden. 

Campingmæglerne (/”os” / ”vi”) er:

Campingmæglerne v/ Tina Sisseck

Heibergsvej 13, 3400 Hillerød

Cvr. nr. 39308746, Tlf. + 28 19 00 10

www.campingmaeglerne.dk

Formål og interesser der forfølges

Vi behandler personoplysninger for at kunne drive virksomheden Campingmæglerne. Virksomheden består i formidling af handler med campingpladser og hermed forbundet rådgivning. 

Oplysningerne

De personoplysninger vi behandler om dig som sælger/mulig sælger er:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, regnskabsoplysninger, bankoplysninger, tilknyttet revisor, tilknyttet advokat, ejendomsdatarapport, div. tilladelser ifbm. driften af virksomheden, billeder af ejendommen (inkl. billeder af privat hjem, hvis der er knyttet en privat bopæl til ejendommen)

De oplysninger vi behandler om dig som køber/mulig køber er:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, bankoplysninger, tilknyttet revisor, tilknyttet advokat.

Sletning

 Ift. kunder sletter vi oplysningerne når opdraget vi har fra kunden er løst og ethvert mellemværende mellem os og kunden er ophørt, i det omfang vi ikke er forpligtet til at ligge inde med oplysningerne i længere tid grundet vores forpligtelser iht. bogføringsloven (vi har en pligt efter bogføringsloven til at ligge inde med relevant regnskabsmateriale i fem år efter det regnskabsår regnskabsmaterialet vedrører).

Ift. personer i vores køberkartotek sletter vi oplysningerne når den potentielle køber beder os om det og/eller, hvis vi i øvrigt får viden om, at den pågældende mulige køber til en campingplads ikke længere er aktuel. 

Udveksling med 3. mand

Oplysningerne om (mulig) sælger/køber udveksles i fornødent omfang for varetagelse af vore opgaver med:

Den anden part/mulige part i handlen.

Parternes advokat, revisor og evt. andre rådgivere.

Leverandør af services relateret til vore IT-løsninger (mailkonti og hosting) har endvidere i et vist omfang som konsekvens af de opgaver de udfører for os indirekte adgang til oplysningerne.

I det omfang vi står for at udveksle økonomiske oplysninger vil dette altid ske via krypteret forbindelse.

landsoverførsler

Vi overfører ikke data til lande udenfor EU.

Retsgrundlag

Vort retsgrundlag for behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6., 1. litra a, b, c og f.

 Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v. jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os jfr. persondataforordningens artikel 17, i det omfang vi ikke er berettiget til længere at ligge inde med dem.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21.

I det omfang vores behandling af dine oplysninger er baseret på et samtykke fra dig, er du berettiget til at trække samtykket tilbage med den konsekvens, at vi ikke længere må behandle oplysningerne (medmindre vi lovligt kan behandle oplysningerne på andet grundlag).

Ønsker du at kontakte os vedrørende ovenstående rettigheder, fremgår vore kontaktoplysninger ovenfor.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, som led i vores rekruttering af medarbejdere.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se nærmere på
www.datatilsynet.dk.

ADVOKATER/SILKEBORG/KØBENHAVN